How to ApplyApplication Procedures

Application must be made through the prescribed form, which may be obtained from UMCCed office or can be downloaded here.

 

All enclosed academic records and other supporting documents must be certified true copies.

A complete application should consist of the following items:

A complete, signed application form
Copy of Identification Card / Passport
Copy of SPM/ MCE or GCE 'O' Level
Certificate or equivalent andPlease send the application form and related documents to the address below either by hand or mail to:

Penyelaras,
Unit Pengajian Awam,
Pusat Pendidikan Berterusan Universiti Malaya,
Aras 1, Blok B,
Akademi Pengajian Islam,
Universiti Malaya, 50603 Kuala Lumpur.

Tel :03-7967 6015 / 6138
Fax : 03-7967 6016
E-mail : umcced@um.edu.my 
 

--------------------------------------------

To inquire information through SMS, please type :  

CALLME<space>UMCCED<space>
WBM<space>YOUR FULL NAME <space> COURSE CODE <space>YOUR AGE

and send to 36322
(Each SMS sent will be charged 30 cents)

 

Sijil Pengajian Syariah

Kod Kursus : SPS


Kursus ini ditawarkan oleh Pusat Pendidikan Berterusan Universiti Malaya (UMCCed) dan kuliah disampaikan oleh para pensyarah dari Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya.

Objektif 
Kursus jangka pendek pengajian awam diperkenalkan bagi menyebarkan ilmu Syariah kepada masyarakat awam.
Program yang ditawarkan ini akan menjelaskan sistem-sistem yang terdapat dalam disiplin pengajian Syariah. Peserta-peserta akan didedahkan dengan pelbagai konsep, pengertian, penyelesaian, kaedah-kaedah, dan berbagai aspek yang terdapat di dalamnya meliputi sesuatu isu dari sudut perkembangan sejarah dan yang relevan masa kini.
Kursus ini sangat berguna, kerana peserta-peserta dapat sama-sama mengikuti dan memahami perkembangan semasa dan dapat meningkatkan tahap pemikiran terutama dalam soal yang berhubung dengan Syariah.


Struktur Program
Kursus ini ditawarkan dalam 3 Modul (Modul 1, Modul 2 dan Modul 3) yang berasingan. Pelajar diminta memilih mana-mana modul yang ingin diikuti terlebih dahulu tetapi sebaik-baiknya dimulakan dengan modul 1. Pelajar yang tamat mengikuti mana-mana modul dan ingin mengambil modul yang berikutnya perlu memohon sekali lagi. Setiap modul akan diaugerahkan sijil kursus.
   

Modul 1

Pengantar Kepada Syariat Islam
Membincangkan tentang konsep Syariah dan istilah yang berkaitan, ciri-ciri dan sumber Syariah, perbahasan ilmu Fiqh Islam, sejarah perkembangan mazhab dan juga perkembangan Syariah sehingga kini.
 
Pengajian Al-Quran 
Membincangkan tentang nuzul Al-Quran, sejarah pengumpulan Al-Quran, kehujahannya, pendalilan Al-Quran terhadap hukum serta perkara-perkara yang berkaitan dengannya.
 
Pengajian Al-Sunnah
Membincangkan tentang konsep Al-Sunnah pada zaman Sahabat dan Tabi'in, penulisan al-Sunnah, tokoh dan karyanya serta kaedah-kaedah kawalan ketulenan Al-Sunnah.
 
Amalan Ijtihad
Huraian tentang konsep dan peranan ijtihad dan Syariat Islam, sejarah pengamalan dan pengabaiannya di sepanjang zaman dan juga perbincangan tentang ijtihad kontemporari.

 

Modul 2

Sistem Ibadat Islam
Huraian tentang konsep ibadat secara umum, perbezaan antara ibadat dan upacara, syarat-syarat ibadat diterima dan ciri-ciri asas ibadat serta bahagian-bahagian ibadat secara khusus.

Sistem Kekeluargaan Islam
Huraian tentang konsep kekeluargaan Islam yang merangkumi persoalan hukum, rukun, syarat-syarat dalam perkahwinan dan penceraian. Ia juga akan membincangkan hak dan kewajipan suami, isteri dan anak serta perkara-perkara yang berkaitan dengannya. 

Sistem Jenayah Islam
Huraian tentang konsep jenayah dalam Islam, asas-asas pembentukannya, unsur-unsur jenayah dan pembahagiannya kepada hudud, qisas dan takzir serta hukuman yang dikenakan bagi setiap bahagian berkenaan serta beberapa pengecualian daripada tanggungjawab jenayah.

Sistem Muamalat Islam
Huraian tentang perkara asas dalam sistem Muamalat Islam terutama yang berkaitan dengan hukum Kontrak Islam, huraian tentang beberapa kontrak penama dalam Fiqh Islam seperti jualbeli, musyarakah, aspek larangan dalam muamalat seperti riba dan gharar.

 

Modul 3-Syariah

Syariat Islam dan Masyarakat Malaysia
Huraian tentang persoalan masyarakat Islam dan strukturnya secara umum dan aplikasi hukum Islam dalam realiti masyarakat Malaysia serta persoalan cabaran hukum Islam terhadap perubahan masyarakat hari ini.

Sistem Politik Islam
Huraian tentang konsep politik Islam, dalil-dalil, sejarah dan penulisan berkaitan konsep kenegaraan, prinsip-prinsip pemerintahan Islam serta kedudukan badan-badan Perundangan, Eksekutif dan Kehakiman. 

Sistem Pengadilan Islam
Huraian tentang konsep pengadilan dan kehakiman, kelayakan dan kedudukan serta pelantikan Hakim, bidang kuasa kehakiman. etika seorang Hakim dan prosedur peletakan jawatan Hakim.

Pentadbiran Syariat Islam di Malaysia
Huraian tentang sejarah perundangan Islam, hubungannya dengan Perlembagaan Persekutuan, pengkanunan undang-undang Syariah dalam bidang Mal dan Jenayah dan beberapa institusi yang berkaitan yang mentadbir Syariat Islam di negara ini.
Back to Top
Jadual Program

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Jadual Program
Kursus dijalankan secara separuh masa selama 4 bulan bagi satu modul iaitu 32 jam kuliah keseluruhannya.

Jadual kelas adalah seperti berikut:  

Tempat Kuliah   :  Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya, Kuala Lumpur                                       Masa Kuliah      :   Sabtu (3.00 ptg – 5.00 ptg)


Kaedah Penilaian
Peperiksaan : 100%
Peperiksaan akan diadakan bagi setiap modul.
 

Syarat Kemasukan
Minimum Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) atau yang setaraf dengannya. 
Kelayakan Bahasa Arab atau Pengetahuan Agama Islam tidak diperlukan.


Jadual Pengambilan
Mei dan Oktober 
 

Yuran Pengajian
Yuran bagi setiap modul adalah RM300

*Termasuk Nota Kursus
 

Kelayakan ke Program Diploma Eksekutif
Peserta yang lulus SPM dan Modul 1,2,3 Syariah layak mengikuti pengajian peringkat Diploma Eksekutif (Diploma Eksekutif Pengajian Syariah/Diploma Eksekutif Pengajian Usuluddin) yang ditawarkan oleh pusat ini.
 

 
 
                                    
Home page   |   Profile  |   Programmes   |   Staff Directory   |  Contacts