How to ApplyApplication Procedures

Application must be made through the prescribed form, which may be obtained from UMCCed office or can be downloaded here.

 

All enclosed academic records and other supporting documents must be certified true copies.

A complete application should consist of the following items:

A complete, signed application form
Copy of Identification Card / Passport
Copy of SPM/ MCE or GCE 'O' Level
Certificate or equivalent andPlease send the application form and related documents to the address below either by hand or mail to:

Penyelaras,
Unit Pengajian Awam,
Pusat Pendidikan Berterusan Universiti Malaya,
Aras 1, Blok B,
Akademi Pengajian Islam,
Universiti Malaya, 50603 Kuala Lumpur.

Tel :03-7967 6015 / 6138
Fax : 03-7967 6016
E-mail : umcced@um.edu.my 
 

--------------------------------------------

To inquire information through SMS, please type :  

CALLME<space>UMCCED<space>
WBM<space>YOUR FULL NAME <space> COURSE CODE <space>YOUR AGE

and send to 36322
(Each SMS sent will be charged 30 cents)

 

Sijil Pengajian Usuluddin

Kod Kursus : SPU


Kursus ini ditawarkan oleh Pusat Pendidikan Berterusan Universiti Malaya (UMCCed) dan kuliah disampaikan oleh para pensyarah dari Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya.
 

Objektif 
Kursus jangka pendek pengajian awam diperkenalkan bagi menyebarkan ilmu Usuluddin kepada masyarakat awam.

Program yang ditawarkan ini akan menjelaskan sistem-sistem yang terdapat dalam disiplin pengajian Usuluddin. Peserta-peserta akan didedahkan dengan pelbagai konsep, pengertian, penyelesaian, kaedah-kaedah, dan berbagai aspek yang terdapat di dalamnya meliputi sesuatu isu dari sudut perkembangan sejarah dan yang relevan masa kini.
Kursus ini sangat berguna, kerana peserta-peserta dapat sama-sama mengikuti dan memahami perkembangan semasa dan dapat meningkatkan tahap pemikiran terutama dalam soal yang berhubung dengan Usuluddin.
 

Struktur Program
Kursus ini ditawarkan dalam 3 Modul (Modul 1, Modul 2 dan Modul 3) yang berasingan. Pelajar diminta memilih mana-mana modul yang ingin diikuti terlebih dahulu tetapi sebaik-baiknya dimulakan dengan modul 1. Pelajar yang tamat mengikuti mana-mana modul dan ingin mengambil modul yang berikutnya perlu memohon sekali lagi. Setiap modul akan diaugerahkan sijil kursus.
 
 

Modul 1

Asas Akidah I
Huraian tentang konsep asas dalam akidah Islam yang merangkumi konsep tauhid, nubuwah dan ahli sunnah wa al-jama’ah serta hubungan di antara akidah dan syariah.

Pengajian Tafsir
Huraian tentang pengajian tafsir al-Quran yang merangkumi definisi tafsir, bentuk-bentuk tafsir, ciri-ciri kelayakan membuat penafsiran ayat-ayat al-Quran dan pembahagiannya kepada aliran-aliran seperti al-Ma’thur dan al-Ra’y.

Pengajian Hadis
Huraian tentang konsep serta istilah yang berkaitan hadis, kedudukan dan peranan al-Hadith dalam Islam serta sejarah ringkas mengenai penulisan, pembukuan al-Hadith dan Ulum al-Hadith, pembahagian al-Hadith dari beberapa aspek, faktor-faktor penolakannya serta metode-metode periwayatan al-Hadith dan adab-adabnya.

Sirah Rasulullah
Huraian tentang sirah Rasulullah bermula dari kebangkitan baginda sebagai Rasul sehingga kewafatan baginda serta kesan dan bentuk teladan yang boleh diaplikasikan oleh setiap individu muslim atau lebih dikenali sebagai fiqh al-sirah.
 

 

Modul 2

Pemikiran Islam
Huraian tentang kedudukan akal dan Islam, konsep pemikiran Islam, perkembangan ilmu-ilmu warisan Islam dan peringkat perkembangannya serta sumbangannya dalam isu-isu pemikiran moden.

Akhlak Islam
Huraian tentang konsep akhlak yang berintipatikan al-Quran dan al-Sunnah serta akhlak Rasulullah s.a.w sebagai suatu sistem dan budaya hidup kepada pembinaan masyarakat Islam yang cemerlang.

Asas Dakwah
Huraian tentang isu-isu dasar di dalam dakwah khususnya melibatkan hukum berdakwah, metode dan peringkat dakwah serta pendekatan dakwah dalam masyarakat di Malaysia.

Asas Akidah II
Huraian terhadap beberapa bahagian penting dalam perihal akidah yang merangkumi konsep Sifat-sifat Allah, al-Nubuwwah, al-Risalah, al-Qada’ dan al-Qadar berdasarkan pandangan para ulama’ Salaf dan Khalaf.
 

 

Modul 3

Tasawuf
Huraian tentang konsep tasawuf berdasarkan al-Quran dan al-Sunnah, tasawuf yang bersifat falsafah, perkembangan tariqah sufi dan faktor-faktor yang berkemungkinan menjadi penyebab kepada berlakuya penyelewengan tasawuf.

Perbandingan Agama
Huraian merangkumi aspek keagamaan dalam masyarakat pelbagai etnik dan agama yang merangkumi falsafah ketuhanan, sumber hukum, syariat dan sosio-budaya suatu bangsa serta agama. 

Aliran Pemikiran Islam
Huraian tentang aliran pemikiran Islam yang merangkumi sejarah gerakan pemikiran Islam seperti aliran Tradisionalis, Modenis, Reformis, Tajdid dan Sekularis dan Adab al-Ikhtilaf serta fenomena pelampau agama.

Falsafah Islam
Huraian merangkumi sejarah dan definisi falsafah Islam, tokoh-tokoh falsafah Islam dan pandangan mereka, beberapa persoalan pokok di dalam falsafah Islam seperti teori ilmu pengetahuan, ketuhanan, alam tabi’e, akhlak, politik, kemasyarakatan dan perbandingan dengan falsafah Yunani.
 


    

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Jadual Program
Kursus dijalankan secara separuh masa selama 4 bulan bagi satu modul iaitu 32 jam kuliah keseluruhannya.

Jadual kelas adalah seperti berikut:  

Tempat Kuliah   :  Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya, Kuala Lumpur                                       Masa Kuliah      :   Sabtu (3.00 ptg – 5.00 ptg)


Kaedah Penilaian
Peperiksaan : 100%
Peperiksaan akan diadakan bagi setiap modul.
 

Syarat Kemasukan
Minimum Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) atau yang setaraf dengannya. 
Kelayakan Bahasa Arab atau Pengetahuan Agama Islam tidak diperlukan.


Jadual Pengambilan
Mei dan Oktober 
 

Yuran Pengajian
Yuran bagi setiap modul adalah RM300

*Termasuk Nota Kursus
 

Kelayakan ke Program Diploma Eksekutif
Peserta yang lulus SPM dan Modul 1,2,3 Usuluddin layak mengikuti pengajian peringkat Diploma Eksekutif (Diploma Eksekutif Pengajian Syariah/Diploma Eksekutif Pengajian Usuluddin) yang ditawarkan oleh pusat ini.
 

 
 
                                  
Home page   |   Profile  |   Programmes   |   Staff Directory   |  Contacts