Transaksi Dalam Ekonomi Islam

Transaksi Dalam Ekonomi Islam

Kursus ini membincangkan teori transaksi dalam ekonomi Islam, teori harta dan pemilikan, pembentukan akad, khiyar, larangan-larangan dalam transaksi Islam seperti riba gharar dan maysir; transaksi dalam pembiayaan hutang, transaksi dalam pembiayaan ekuiti, transaksi dalam mobilisasi dana, transaksi dalam pelaburan memperolehi harta, modal pusingan dan perkhidmatan, transaksi dalam pembiayaan perdagangan, transaksi dalam pasaran wang antara bank, jual beli matawang, transaksi dalam pasaran modal dan lain-lain

Objektif Kursus

Di akhir kursus ini, peserta dapat:

  1. Menjelaskan transaksi-transaksi dalam muamalat Islam.
  2. Menghuraikan akad-akad dalam transaksi muamalat di Malaysia.
  3. Menganalisis isu-isu semasa transaksi Islam dalam amalan ekonomi dan kewangan Islam.
Apa yang akan di pelajari
Sasaran Peserta
Tenaga Pengajar
Tarikh/Masa Kursus
Lokasi
Kategori Kursus
Yuran Kursus

Online Application

contact info

Follow Us