Psikologi Agama

Psikologi Agama

Kursus ini memfokuskan perbincangan kepada isu psikologi agama seperti konsep umum dan metodologi psikologi agama, pertumbuhan dan perkembangan jiwa agama (al-shu`ur al-dini) kanak-kanak, remaja, dewasa dan orang tua berdasarkan ajaran Islam dan perbezaannya dengan pemikiran barat. Ia turut menganalisis keperibadian dan sikap beragama serta pengaruh dan halangan terhadap perkembangan jiwa agama diantaranya dari aspek falsafah, sosiologi, kebudayaan, pendidikan dan psikologi. Persoalan berkaitan halangan kepada perkembangan yang normal, tingkah laku keagamaan yang berubah dan faktornya turut dibincangkan. Selain itu, cadangan terhadap cara mengatasi faktor tersebut akan turut ditekankan.

Objektif Kursus

Di akhir kursus ini, pelajar dapat:

  1. Menghuraikan perspektif Islam dan barat mengenai teori pertumbuhan dan perkembangan jiwa agama.
  2. Menunjukkan pengaruh dan halangan terhadap perkembangan jiwa agama.
  3. Menyesuaikan penemuan disiplin moden yang relevan dengan pengajaran daripada pandangan ulama klasik.
Apa yang akan di pelajari
Sasaran Peserta
Tenaga Pengajar
Tarikh/Masa Kursus
Lokasi
Kategori Kursus
Yuran Kursus

Online Application

contact info

Follow Us