Undang-Undang Kehartaan Orang Islam di Malaysia

Undang-Undang Kehartaan Orang Islam di Malaysia

Kursus ini secara umum akan membincangkan bagaimana undang-undang berkaitan kehartaan orang Islam di Malaysia. Fokus kursus ini adalah berkaitan pusaka, wasiat, hibah, wakaf, harta sepencarian dan zakat. Perbincangan kursus ini juga meliputi pemakaian undang-undang yang terlibat, institusi-institusi utama yang berkaitan secara langsung seperti Mahkamah Syariah, Mahkamah Tinggi Sivil, Amanah Raya Berhad dan Unit Pusaka Kecil, Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian (JKPTG) dan lain-lain. Isu-isu berbangkit yang berkaitan dengan kehartaan orang Islam dari aspek perundangan, pengurusan dan pentadbiran turut dibincangkan.

Objektif Kursus

Di akhir kursus ini, peserta dapat:

  1. Mengenalpasti undang-undang berkaitan kehartaan orang Islam di Malaysia
  2. Meneliti peranan institusi-institusi yang melibatkan pengurusan dan pentadbiran kehartaan orang Islam
  3. Menganalisis isu-isu kehartaan orang Islam yang berbangkit di Malaysia
Apa yang akan di pelajari
Sasaran Peserta
Tenaga Pengajar
Tarikh/Masa Kursus
Lokasi
Kategori Kursus
Yuran Kursus

Online Application

contact info

Follow Us