TATA BAHASA ARAB AL-QURAN / AL-QURAN ARABIC GRAMMAR

TATA BAHASA ARAB AL-QURAN / AL-QURAN ARABIC GRAMMAR

Kod Kursus : KBAQ

Pengenalan/Introduction

Kursus ini ditawarkan oleh Pusat Pendidikan Berterusan Universiti Malaya (UMCCed) dan kuliah disampaikan oleh para pensyarah dari Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya.


This course is offered by the Universiti Malaya Center for Continuing Education (UMCCed) and lectures are delivered by lecturers from the Academy of Islamic Studies, Universiti Malaya.

Objektif Program / Programme Objective
Kursus ini memperkenalkan kaedah belajar Al-Qur’an secara mengenali perkataannya untuk mengetahui makna ayat yang di baca. Pendekatan yang dipilih akan memudahkan penguasaan konsep dan transformasi perkataan yang dipraktikkan kepada ayat Al-Qur’an.
  • Mempelajari tata bahasa Arab Al-Qur’an yang asas dan kompleks
  • Mengenal perkataan dalam ayat Al-Qur’an
  • Membina Perbendaharaan Kata
  • Memahami ayat Al-Qur’an yang mudah apabila di baca atau di dengari
  • Mengenal perkataan dengan I’rab dan fungsi perkataan dalam Ayat Ismiyyah dan Ayat Fi’liyyah

This course introduces the method of learning the Qur’an by recognising its words to know the meaning of the verses read. The chosen approach will facilitate the mastery of the concept and transformation of the words practiced into the verses of the Qur’an. 
  • Learn the basic and complex Arabic grammar of the Qur’an.
  • Recognize the words in the verses of the Qur’an.
  • Build Vocabulary
  • Understand the verses of the Qur’an that are simple when read or heard.
  • Recognise words with I’rab and the function of words in Ayat Ismiyyah and Ayat Fi’liyyah
Syarat Kemasukan / Entry Requirement
Struktur Program / Programme Structure
Yuran / Fee
Jadual Program / Programme Schedule

Untuk maklumat lanjut, klik pada butang FB Messenger di sebelah kanan atau hubungi:-

  https://wa.me/60192402115 - Pn. Mazlina
  03-79676016 - Office Number
  03-79676138 - Office Number

Online Application

contact info

Follow Us